Jiangsu.NET Nanjing
 Directory
 Get In Touch
 Forum Login
Username:

Password:
Register

Home > Transportation > National Highway G205:Shanhaiguan-Guangzhou (Guangdong Province)

National Highway G205:Shanhaiguan-Guangzhou (Guangdong Province)


This highway runs into and out of Jiangsu twice at the borders of Jiangsu/Shandong and Jiangsu/Anhui.Contact Us

General Inquiries info@jiangsu.net
Advertisement advertise@jiangsu.net
Jiangsu.NET, 2006 - 2014


Back to home page

 Advertisement
Chinese Introduction
Geyuan Garden (Ge Garden)
Zhonghua Gate and Nanjing Ancient City Wall
Mei Lanfang Memorial Park
 Web Offerings
 Live Poll