Jiangsu.NET Nanjing
 Directory
 Get In Touch
 Forum Login
Username:

Password:
Register

Home > Transportation > Nanjing-Hangzhou Expressway

Nanjing-Hangzhou Expressway


Linked major cities
Nanjing - Jiangning - Yixing - Hangzhou

The Ninghang expressway links two capital cities of Jiangsu and Zhejiang Provinces, Nanjing and Hangzhou. The expressway starts at Naning and stretches out to Jiangning (under Nanjing jurisdiction) and Yixing (under Wuxi’ jurisdiction), finally enters Zhejiang Province.

Contact Us

General Inquiries info@jiangsu.net
Advertisement advertise@jiangsu.net
Jiangsu.NET, 2006 - 2014


Back to home page

 Advertisement
Chinese Introduction
Meiyuan Garden (Plum Garden)
Zhongshan Botanical Garden
President Palace
 Web Offerings
 Live Poll